บทความ

Tips...ศัพท์การแพทย์ รวมคำศัพท์ คำย่อ ทางการแพทย์

  ความหมาย คำย่อ คำศัพท์ ช่องท้อง Abd Abdomen การกำเริบฉับพลัน AE Acute Exacerbation หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน AF Atrial Fibrillation ลำไส้อักเสบฉับพลัน AGE Acute  Gastroenteritis โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง,  โรคเอดส์ AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome แอนติบอดีต่อสารในนิวเคลียสของเซลล์ พบในผู้ป่วย โรคกลุ่มออโตอิมมูน ANA Anti-Nuclear Antibody การฝากครรภ์, การดูแลก่อนคลอด ANC Antenatal Care ไตวายฉับพลัน ARF Acute Renal Failure โรคไตวายฉับพลัน ATN Acute Tubular Necrosis การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์ AWS Alcohol Withdrawal Score ความดันโลหิต BP Blood Pressure ต่อมลูกหมากโต BPH Benign Prosthetic Hypertrophy ค่าของยูเรียไนโตรเจนในเลือด BUN Blood Urea Nitrogen น้ำหนัก BW Body Weight การตรวจชิ้นเนื้อ Bx Biopsy การผ่าคลอด C/S Cesarian Section โรคมะเร็ง CA Cancer การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง CAPD Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis การตรวจนับเม็ดเลือดทุกชนิด เป็นการตรวจเลือดที่ใช้บ่อย CBC Complete Blood Count ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล CC Chief Complaint หออภ

บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด

บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านบริหารจัดการ   ระบบงานโรงพยาบาลขึ้น เพื่อให้ระบบงานบริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีความ   ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลของผู้ป่วยนับล้านได้รับการจัดเก็บในรูปแบบ   อิเล็กทรอนิกส์ในซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ภายใต้ชื่อ HoMC   (Hospital Operation Management Control) http://www.info-dsoftware.com/